Kategoriat
Korkein oikeus Oikeudellinen katkaisutoimi Vanhentumisen katkaiseminen Vapaamuotoinen katkaisutoimi Velan vanhentuminen

KKO:2015:28: Oliko saatavan vanhentuminen katkennut oikeudellisella katkaisutoimella? Entä oliko vanhentuminen kuitenkin katkennut vapaamuotoisella katkaisutoimella eli käsittelyratkaisussa mainitulla maksuvaatimuksella?

Diaarinumero: S2012/789Antopäivä: 8.4.2015Taltio: 622 Kysymys velan vanhentumisen katkaisemisesta ja erityisesti vapaamuotoisesta katkaisutoimesta velkojan lähetettyä velalliselle maksuvaatimuksen sisältäneen kirjeen. Kysymys myös prekluusiosta Korkeimmassa oikeudessa. (Ään.) VanhL 10 § 1 mom 3 kohtaOK 30 luku 7 § 1 momOK 30 luku 12 § 1 mom Asian käsittely alemmissa oikeuksissa Asian tausta ja ulosottovalitus A oli Turun käräjäoikeuden […]

 108 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Peliriippuvuus Velkajärjestely

KKO:2021:39: Oliko A:n velkajärjestelylle yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este?

Diaarinumero: S2020/165Antopäivä: 2.6.2021Taltio: 843ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2021:39 A oli velkaantunut pääasiallisesti vuosina 2016-2018. Velkaantuminen oli pääosin johtunut sairaudeksi eli peliriippuvuudeksi diagnosoidusta nettipelaamisesta. Käräjäoikeus katsoi, että A:n velkajärjestelylle oli yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdassa tarkoitettu este. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää A:lle jatkokäsittelylupa ennakkoratkaisu- […]

 80 näyttökertaa

Kategoriat
Missä vaiheessa saatavat syntyivät? Rakennusurakka Sopimusrikkomus Urakkasopimus

KKO:2008:111: Olivatko saatavat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista vai vasta menettelyn aikana?

Diaarinumero: S2006/602Esittelypäivä: 30.10.2007Antopäivä: 17.12.2008Taltio: 2820 Urakan tilaaja A oli urakoitsija B:n yrityssaneerausmenettelyn aikana purkanut urakkasopimuksen vedoten rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaiseen erityiseen purkuperusteeseen, jonka täyttymisestä A oli ilmoittanut jo ennen saneerausmenettelyn alkamista. Saneerausmenettelyn aikana A myös korvasi kolmansille urakan toteuttamisessa aiheutuneita vahinkoja. B:n konkurssissa A vaati sopimuksen purkamisesta aiheutuneelle vahingonkorvaussaatavalleen sekä kolmansille maksamiinsa korvauksiin perustuville saatavilleen […]

 71 näyttökertaa

Kategoriat
Korkein oikeus Korvausvaatimuksen esittäminen Lisävaatimuksien esittäminen Oikeus vaatia korvausta Rakennusurakka Urakkasopimus Yleiset sopimusehdot Ylitöiden korvaus

KKO:2007:41: Sopimukseen perustuvan korvausvelan vanheneminen sekä oikeus vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta?

Diaarinumero: S2006/403Esittelypäivä: 23.1.2007Antopäivä: 25.4.2007Taltio: 764 Rakennuttaja oli pitänyt taloudelliset loppuselvitykset pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan kummankin kanssa erikseen, mutta urakoitsijoiden välillä loppuselvitystä ei ollut pidetty eikä sellaisen pitämisestä ollut sovittu. Kysymys siitä, oliko sivu-urakoitsija menettänyt oikeutensa vaatia ylitöistä johtuvaa korvausta pääurakoitsijalta, kun se oli esittänyt määrältään yksilöidyn korvausvaatimuksen vasta rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä toimitettujen loppuselvitysten jälkeen. Asian […]

 60 näyttökertaa

Kategoriat
Konkurssi Kuittaus Kuittausvaatimus Rakennusurakka Saatavien kuittauskelpoisuus Urakkasopimus Velan syntyminen

KKO:2015:85: Oliko kiinteistöosakeyhtiön velka K Oy:lle kuuluneiden rakennustarvikkeiden käyttämisestä rakennustyöhön syntynyt ennen K Oy:n konkurssia?

Diaarinumero: S2013/188Antopäivä: 18.11.2015Taltio: 2168 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä rakennusurakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsijan sopimusrikkomuksen takia tilaaja oli mainittujen ehtojen nojalla purkanut urakkasopimuksen ja ottanut haltuunsa rakennustyömaalla olleet urakoitsijan rakennustarvikkeet. Tämän vuoksi tilaajalle oli syntynyt 28 000 euron velka urakoitsijalle. Urakoitsija oli asetettu sittemmin konkurssiin. Tilaaja oli valvonut urakoitsijan konkurssissa urakkasopimuksen purkamiseen […]

 149 näyttökertaa

Kategoriat
Kuluttajasaatava Luotonantajan rekisteröityminen Luotonantajarekisteri Lupa perintätoiminnan harjoittamiseen Oikeustoimen pätemättömyys Perintätoiminnan luvanvaraisuus Puuttumattomuusperiaate Saatavien ostaminen

KKO:2015:81: Oliko kanteessa tarkoitetut luottosopimukset pätemättömiä ja oliko yhtiöllä oikeus saada takaisin A:lle lainaamansa pääoma viivästyskorkoineen?

Diaarinumero: S2014/366Antopäivä: 11.11.2015Taltio: 2091 Perintäyhtiö, jolle luotonantajayhtiö oli siirtänyt saatavansa perittäviksi, oli vaatinut velallisen velvoittamista suorittamaan yhtiölle tekstiviesteillä syntyneisiin luottosopimuksiin perustuvia saatavia. Velallinen oli vaatinut kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että luotonantajayhtiötä ei ollut rekisteröity luotonantajarekisteriin eikä perintäyhtiöllä ollut lupaa perintätoiminnan harjoittamiseen. Korkein oikeus katsoi, että nämä seikat eivät aiheuttaneet luottosopimuksen pätemättömyyttä ja ettei luotonannossa tai […]

 75 näyttökertaa

Kategoriat
Kanteen ennenaikaisuus Rakennusurakka Sopimuksen tulkinta Urakkasopimus

KKO:2017:14: Oliko erääntynyttä saatavaa koskeva suorituskanne ennenaikainen?

Diaarinumero: S2015/460Antopäivä: 28.3.2017Taltio: 639 Tilaajan ja urakoitsijan välisessä purku-urakkasopimuksessa oli noudatettu Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakoitsija oli vaatinut kanteessaan, että tilaaja velvoitetaan suorittamaan urakkasopimukseen perustuvia saatavia. Hovioikeus oli hylännyt kanteen ennenaikaisena, koska se oli pantu vireille ennen kuin urakasta oli tehty YSE 1998 -ehtojen mukainen taloudellinen loppuselvitys. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei […]

 50 näyttökertaa

Kategoriat
Maksupalvelulaki Maksupalvelun käyttäjän vastuu Maksuväline Oikeudeton käyttö Vahingonkorvaussaatava

KKO:2018:71: Oliko A vastuussa nostoista, jotka oltiin tehty käyttämällä oikeudettomasti hänen maksukorttiaan ja siihen liittyvää tunnuslukua?

Diaarinumero: S2017/178Antopäivä: 1.11.2018Taltio: 2056 A oli säilyttänyt pankki- ja luottokorttiaan lompakossaan ja korttiin liittyvää tunnuslukua pankin kirjekuoressa asianajotoimistonsa työpöydän laatikossa. A oli poistunut toimistosta noin kymmenen minuutin ajaksi lukitsematta ulko-ovea ja jättäen lompakon työpöydälleen. Tuntemattomaksi jäänyt tekijä oli tuona aikana tullut sisään toimistoon ja anastanut lompakon ja tunnusluvun. Tekijä oli pian tämän jälkeen nostanut A:n […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Palvelussopimus Teleliittymä

KKO:2017:80: Oliko kuluttajan ja teleyrityksen välinen aiempi liittymäsopimus lakannut?

Teleyritys oli puhelimitse myynyt asiakkaalleen mobiililaajakaistaliittymän. Kysymys siitä, oliko samalla sovittu siitä, että kuluttajan ja teleyrityksen välinen aiempi liittymäsopimus lakkasi. (Ään.) Alempien oikeuksien ratkaisut Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 18.3.2015, muutoksenhaku Turun hovioikeudessa ja hovioikeuden tuomio 24.9.2015 kuvataan tarpeellisilta osin Korkeimman oikeuden ratkaisussa. Asian ovat ratkaisseet käräjäoikeudessa käräjänotaari Jenna Martikkala ja hovioikeudessa hovioikeuden jäsenet Leena Virtanen-Salonen, Jouko […]

 47 näyttökertaa

Kategoriat
Maksusuunnitelman purkamisesta aiheutuneet kulut Selvästi perusteeton vaatimus Summaarinen riita-asia Tuomioistuimen tutkimisvalta

KKO:2015:76: Oliko maksusuunnitelman purkamisesta vaadittu kulukorvaus perintälain säännökset huomioon ottaen selvästi perusteeton, että se on voitu viran puolesta hylätä?

Diaarinumero: S2015/8Antopäivä: 23.10.2015Taltio: 1944 Velkoja oli haastehakemuksessa summaarisessa menettelyssä vaatinut kuluttaja-asemassa olevalta velalliselta riidattomina pitämiensä luottokorttisaatavien lisäksi perintäkuluja, joihin sisältyi velallisen kanssa tehdyn maksusuunnitelman purkamisesta kymmenen euroa. Vastaajan jätettyä vastaamatta kanteeseen käräjäoikeus oli yksipuolisessa tuomiossa hyväksynyt vaatimukset muutoin mutta hylännyt tuomiossa maksusuunnitelman purkamisesta vaaditut perintäkulut. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla […]

 70 näyttökertaa