Kategoriat
Hovioikeus Valmisteluistunto Velkakirja

HelHo 12.4.2013: Pitikö velkariita-asiassa pitää valmisteluistunto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, että oliko velkakirja pätevä sen perusteella, että kantaja oli saanut uhkaillen vastaajan allekirjoittamaan 4.300 euron arvoisen velkakirjan. Lisäksi tapauksessa oli kysymys siitä, pitikö asiassa pitää valmisteluistunto, jossa valmisteltaisiin asia suullisesti pääkäsittelyä varten. Valmisteluistuntoa ei tarvitse kaikissa tapauksissa järjestää, vaan asia voidaan joissakin tapauksessa siirtää suoraan pääkäsittelyyn.

Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n mukaan riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ole tarkoituksenmukaista pitää valmisteluistuntoa, vaan käräjäoikeus katsoi voivansa päättää osapuolten esittämän kirjallisen aineiston perusteella asian. Lisäksi asianosaiset olivat tässä tapauksessa suostuneet siihen, että asia ratkaistaan suullista käsittelyä pitämättä.

Käräjäoikeus punnitsi kantajan ja vastaajan väitteiden sekä todisteiden uskottavuutta. Käräjäoikeus katsoi, ettei vastaaja ollut esittänyt näyttöä pakottamisesta. Käräjäoikeus päätyi siihen lopputulokseen, että se velvoitti vastaajan suorittamaan kantajalle 3.703,20 euroa korkoineen, perimiskuluja 68 euroa korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut 248 euroa korkoineen.

Vastaaja valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen. Hovioikeudessa asiassa oli kysymys siitä, oliko asian voinut ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäyntiaineistosta ei ilmene, että asianosaiset olisivat vastustaneet asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä, vaikka heidän nimenomaista suostumustaan kirjalliseen menettelyyn ei oikeudenkäyntiaineistosta ilmene.

Hovioikeuden mukaan asia ei ole kuitenkaan ollut edellä mainituilla perusteilla laadultaan sellainen, että käräjäoikeus olisi voinut ratkaista sen kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Näin ollen hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti kanteen käsittelyn jatkamiseksi käräjäoikeuteen, jonka tuli omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen hovioikeuden ratkaisun tultua lainvoimaiseksi.

HelHo 12.4.2013

Helsingin hovioikeus
Päätös Nro 1129
Antamispäivä 12.4.2013
Diaarinumero S 12/1459
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Vantaan käräjäoikeus 2 os. 9.3.2012 nro 2613 (liitteenä)

Asia
Velkasuhteeseen perustuva saatava

Valittaja
E LLL

Vastapuoli
N III

Asian käsittely hovioikeudessa

Jatkokäsittelylupa on myönnetty 25.6.2012.

Valitus

E LLL on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja kanne hylätään tai että asia palautetaan käräjäoikeuteen.Toissijaisesti LLL on vaatinut, että hänen maksettavakseen mahdollisesti tuomittavasta määrästä oli kuitattava hänellä N IIIlta oleva 3.592 euron vastasaatava viivästyskorkoineen 31.10.2011 lukien. Lisäksi LLL on vaatinut, että III velvoitetaankorvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

III oli pakottaen ja uhkaillen saanut LLLn allekirjoittamaan 4.500 euron 23.2.2011 päivätyn velkakirjan. Todellisuudessa velkakirja oli allekir joitettu vasta maaliskuussa 2011. Velkakirja ei ollut pätevä eikä se sitonut LLLiä, koska hänet oli varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 28 §:n mukaisella tavalla oikeudenvastaisesti pakotettuallekirjoittamaan velkakirja. Velkakirjasta ilmenevä velan määrä ei ollut todellinen eikä III ollut esittänyt selvitystä määränosalta. LLL oli velkaa IIIlle korkeintaan puolet pelikonsolin ja taulutelevision hinnasta eli yhteensä 750 euroa.

III ja LLL olivat sopineet, että IIImaksaa korvausta/vuokraa siltä ajalta, kun hän asuu LLLn omistamassa asunnossa, josta LLL oli joutunut eron vuoksi muuttamaan pois. IIIn oli siten maksettava asumisestaan LLLn asunnossa tammi-maaliskuussa 2011 900 emon käypä kuukausivuokra. Kuittausvaatimus tältä osin oli 2.700 euroa.

Kuittausvaatimus koostui lisäksi 250 emon korvauksesta yhteisen auton käytöstä ajalla maaliskuu-elokuu 2011, yhteisenauton nettorealisointitulos ta 75 euroa, yhteisen auton rikkoutumisesta aiheutuneesta vahingosta 500 euroa ja 67 emonpysäköintivirhemaksusta.

Vastaus

N III on vaatinut, että valitus hylätään. Lisäksi hän on vaatinut, että vasta hovioikeudessa esitetyt kuittausväitteet jätetään tutkimatta tai hylätään. Vielä III on vaatinut, että LLLvelvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsahovioikeudessa 2.361,60 eurolla korkoineen.

LLL oli käräjäoikeudessa maininnut vuokranmaksuvelvoitteesta, mutta hän ei ollut tehnyt tältä osin kuittausväitettä tai yksilöinyt sen määrää. Korvauksesta/vuokrasta ei ollut sovittu. Myös LLLn vasta hovioikeudessa esittämien muiden kuittausvaatimusten perusteet ja määrät olivat riitaisia lukuunottamatta pysäköintivirhemaksun määrää.

Oli riidatonta, että velkakirja oli päivätty 23.2.2011. Mitään painostamista sopimuksen teon yhteydessä ei ollut ollut. LLL oli allekirjoittanut velkakirjan ja siten sitoutunut siihen. Toissijaisesti asiakirjaa oli pidettävä lahjanlupauksenalahjanlupauslain 11 §:n nojalla kirjallisen muotonsa vuoksi.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Käräjäoikeus on ratkaissut asian kirjallisen valmistelun perusteella toimitta­ matta asiassa pääkäsittelyä.

Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n mukaan riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella,jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista eikä kukaan asianosaisistavastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

Lain esitöissä (HE 32/2001 vp s. 54–55) todetaan, että pääkäsittelynjärjes täminen voi olla tarkoituksetonta silloin, kun asiassa ei lainkaan esitetä suullista todistelua eikä pääkäsittelyyn muustakaan syystä ole tarvetta. Tällainen tilanne saattaaolla käsillä erityisesti silloin, kun jutun tosiseikasta on riidaton tai kun asiassa esitetään ainoastaan kirjallisia todisteita ja epäselvyys koskee vain asian oikeudellista arviointia. Asian ratkaisemisen kannal ta eduksi on useimmiten, että asianosaisilla ja heidän avustajillaan on tilaisuus pääkäsittelyssä suulliseen argumentointiin. Erityisen tärkeää pääkäsittely saattaa olla silloin, kun asianosaisella ei ole oikeudenkäyntiavustajaa, koska hänen voidaan olettaa kykenevän esittämään asiansa paremmin suullisesti kuin kirjallisesti. Samoin lisäkysymysten esittämisen helpommin mahdollistava pääkäsittelyvoi olla tehokkaan prosessinjohdon kannalta tai asian selvittämiseksi tarpeen. Hallituksen esityksessä todetaan vielä, ettäsäännöksen tarkoituksena on mahdollistaa asian ratkaiseminen kirjallisen valmistelun perusteella vain silloin, kunpääkäsittelyn järjestäminen on asian ratkaisemisen kannalta selvästikin tarpeetonta.

Hovioikeus toteaa, että käräjäoikeuden tuomioon kirjatusta LLLn vastauksesta ilmenee, että hän on riitauttanut velkomuksen perusteen ja myös sen määrän. Lisäksi LLL on esittänyt kuittausvaatimuksen, mutta ei ole yksilöinyt sen määrää, joten asia olisi vaatinut kuittausvaatimuksen määrän osalta täsmentämistä. Asian tosiseikasto ei siten ole ollutriidaton. Käräjäoi keus on tuomiossaan todennut, että asianosaiset eivät ole nimenneet henkilötodistelua. Kuitenkin LLLon käräjäoikeuteen 23.1.2012 toimittamassaan kirjelmässään nimennyt isänsä toimimaan todistajana, jos asia sitä vaa­tii. Asiassa on otettava huomioon, että asianosaiset ovat olleet käräjäoikeudessa ilman avustajaa.

Oikeudenkäyntiaineistosta ei ilmene, että asianosaiset olisivat vastustaneet asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä, vaikka heidän nimenomaista suostumustaan kirjalliseen menettelyyn ei oikeudenkäyntiaineistosta ilmene. Hovioikeus katsoo, että vaikka asianosaiset ovatkin käräjäoikeuden mukaan suostuneet asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä, asia ei ole kuitenkaan ollut edellä mainituilla perusteilla laadultaan sellainen, että kärä jäoikeus olisi voinut ratkaista sen kirjallisessa menettelyssä pääkäsittelyä toimittamatta. Asia on näin ollen palautettava käräjäoikeuteenuudelleen käsiteltäväksi lainmukaisessa järjestyksessä.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan. Asia palautetaan kanteen käsittelyn jatkamiseksi käräjäoikeuteen, jonka tulee omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen hovioikeuden ratkaisun tultua lainvoimaiseksi. Kä räjäoikeuden on asianratkaistessaan lausuttava myös hovioikeudessa esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja vali tuksen tekemiseen päättyy 11.6.2013.

Helsingin hovioikeuden puolesta:

Asian ovat ratkaisseet:

hovioikeudenlaamanni A MMM

hovioikeudenneuvos A HHH

asessori M KKK

Ratkaisu on yksimielinen.

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS
Osasto 2/MYN
Käräjätuomari J MMM
TUOMIO12/2613
S 11/16426
Annettu kansliassa
9.3.2012

Kantaja
III, N

Vastaaja
LLL, E

Asia
Velkasuhteeseen perustuva saatava

Vireille
17.10.2011

SELOSTUS ASIASTA

Kanne

Kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan hänelle 4.500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 31.1.2011 lukien, perimiskulut 68 euroa korkoineen haasteen tiedoksipäivästä 31.10.2011 lukien jaoikeudenkäyntikulut 248 euroa korkoineen alkaen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Vastaus

Vastaaja on kiistänyt kanteen perusteen ja paljoksunut vaadittua määrää.

Riidattomia seikkoja

Velasta oli tehty 31.1.2011 velkakirja, jonka vastaaja oli allekirjoittanut. Erääntymispäiväksi siinä oli sovittu 31.3.2011.Velkakirjaan on merkitty, että määrä muodostuu seuraavista saatavista:

-osoitteessa VVVmäki 5 C 92 VVVlla sijaitsevan vastaajan omistaman asunnon remonttiin käytetyt rahat,

-puolet Playstation3-pelikonsolista,

-puolet Philips-taulutelevisiosta ynnä

muusta asunnon arvoa nostavista hankinnoista

Kantaja on asunut asunnossa ainakin tammi-helmikuun 2011, jolloin vastaaja ei ole siellä asunut. Tätä ennen osapuoletasuivat siellä yhdessä.

Kantajan perusteet

Vastaaja on allekirjoittanut velkakirjan, mutta jättänyt velkakirjassa tarkoitetun velan maksamatta. Vastaaja on tiennyt allekirjoittaessaan velkakirjan sisällön ja sen merkityksen velkavastuun tuojana hänelle. Vastaaja oli ilmoittanut maksavansa velan myytyään osapuolten yhteisomistuksessa olleen auton, mutta hän on velan maksun laiminlyönyt.

Kantaja ei ole velvollinen maksamaan asumisestaan tammi-helmikuussa 2011 vuokraa, koska hän on maksanutaikaisemmin vuokravastikkeita ja muita yhteisiä menoja.

Velkakirjassa on mainittu velan olevan ulosottokelpoinen, joten mainitun ulosoton täytäntöönpano on ainoa keino asianratkaisemiseksi.

Vastaajan perusteet

Vastaaja ei ole varma, oliko velkakirjan summa vaadittu 4.500 euroa vai 1.500 euroa. Velkakirja on erittäin epäselvä.Kantaja on painostanut vastaajan allekirjoittamaan velkakirjan muun muassa ilmoittaen myyvänsä muuten vastaajanomistamia tavaroita.

Kantajan mainitsemista saatavista television hinta kokonaan oli noin 900 euroa ja konsolin 300 euroa, joista vastaajan maksuosuus on puolet eli 600 euroa.

Lisäksi oli sovittu, että vastaaja korvaa kantajan maksamia asunnon remonttitarvikkeita. Remontti jäi kesken. Kantaja ei ole esittänyt mainituista esineistä, remonttihankinnoista eikä muista hankinnoista kuitteja vastaajan pyynnöistähuolimatta. Vastaajan isä on maksanut remontin tarvikeostokset. Vastaaja ei ole korvausvelvollinen kantajalle asuntonsaarvon noususta eikä ole selvittänyt, mitä arvoa nostavat hankinnat ovat tai mikä on niiden arvo.

Osapuolten eron jälkeen kantaja asui vastaajan asunnossa tammi-maaliskuun 2011 välisenä aikana, kun vastaaja asuiisänsä luona. Jo yhdessä asumisen aikana oli sovittu, että kantaja maksaa vastikkeen, kun vastaaja maksaa asuntolainansa lyhennykset. Kantaja ei maksanut lainkaan vuokraa asumisesta vuonna 2011, vaikka vastaaja oli ilmoittanut että hänen pitää maksaa. Hän on velvollinen maksamaan vuokraa tältä ajalta.

Kantaja on laiminlyönyt maksaa auton osamaksusopimuksen maksuja, vaikka on käyttänyt autoa maaliskuun ja elokuun2011 välisenä aikana, · jonka takia maksuja perittiin ulosotossa marraskuussa 2011 Vastaajan veronpalautuksista. Kun auto myytin jäi loppuvelasta 150 euroa, joka meni kokonaan kantajan tilille, vaikka vastaajalle olisi kuulunut puolet eli75 euroa. Kantaja on lisäksi velvollinen maksamaan auton parkkisakot.

Kerrotun vuoksi kantajan saatavan määrä on epäselvä.

Kantajan todistelu

Kirjalliset todisteet

Velkakirja, jonka on 31.1.2011 allekirjoittanut vastaaja (velallinen) ja kantaja (velkoja), jonka mukaan velan määrä on 4.500 euroa. Sen mukaan velallinen tunnustaa vastaanottaneensa koko velkasumman.

Velkakirjaan perustuva kantajan lasku 27.5.2011

Vastaajantodistelu

Kirjalliset todisteet

Päätös LLLn veronpalautuksen ulosmittaamisesta 2.11.2011.
Teema:LLL maksanut kantajan parkkisakon.

Ote maksuluettelosta, joka koskee As Oy VVVmäen asunnon C 92  veloituksia ja maksuja.
Teema: kantaja jättänyt vastikkeet maksamatta

SSS Oy:n ilmoitus toimeksiannon peruutuksesta 5.9.2011.

P LLLn tiliote 31.12.2009.
Teema: Ote osoittaa ostot remonttiin asunnossa C 92. Ostot tehty lkeassa ja Puukeskuksessa.

RATKAISU

Käsittely

Asiassa ei ole tarkoituksenmukaista pitää valmisteluistuntoa. Valmistelu on voitu päättää osapuolten esittämän kirjallisen aineiston perusteella, sen jälkeen kun asianosaiset ovat saaneet yhteenvedon tiedoksi.

Asiassa ei ole nimetty henkilötodistelua ja on muutenkin laadultaan sellainen että se voidaan ratkaista ilman pääkäsittelyntoimittamista. Muuten kysymys on oikeudellisesta arvioinnista.

Asianosaiset ovat suostuneet siihen että asia ratkaistaan suullista valmistelua ja pääkäsittelyä pitämättä.

Näistä syistä asia on ratkaistu valmisteluistuntoa tai pääkäsittelyä pitämättä.

Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 5 luvun 15 b § ja 27 a §.

Perustelut

Käräjäoikeus pitää 23.2.2011 IIIn ja LLLn allekirjoittamaa velkakirjaksi otsikoitua asiakirjaa heidän välisenäsopimuksenaan, jonka tarkoituksena on ollut järjestellä taloudellisia suhteita vuoden 2010 lopulla tapahtuneen eron jälkeisessä tilanteessa. Maksuvelvollisuuden määräksi on asiakirjassa kirjattu yksiselitteisesti 4.500 euroa. LLL onväittänyt, että hän on joutunut allekirjoittamaan sen pakotettuna.  Hän  ei ole esittänyt selvitystä pakottamisesta. Tämänvuoksi käräjäoikeus pitää sopimusta asianosaisia sitovana.

LLL on asiassa viitannut siihen, että sopimuksessa mainitusta maksuvelvollisuudesta ei ole esitetty selvitystä.Käräjäoikeuden mielestä hän on kuitenkin sopimuksessa hyväksynyt velvollisuuden ja sen perusteet ja samalla tunnustanutmaksuvelvollisuutensa sopimuksen mukaisena. Hän ei ole esittänyt selvitystä siitä että olisi tämän jälkeen täyttänytsopimuksen mukaisen velvollisuuden kokonaan tai osittain.

Sellaisena selvityksenä ei ole pidettävä tiliotetta, jonka mukaan PPP Oy:lle ja lkealle on maksettu laskuja. Ne on kuitenkinmaksettu jo vuonna 2009 eli huomattavasti ennen sopimuksen tekemistä, joten ne eivät voi vähentää sopimuksen mukaista maksuvelvollisuutta.

Yhtiövastike: Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä, että kantaja on asunut tammi- ja helmikuussa 2011 vastaajanomistamassa asunnossa.

Käräjäoikeus pitää uskottavana, että kantaja on asunut siellä vielä maaliskuunkin. Kantaja on  vedonnut  siihen, että  osapuolet  olivat sopineet yhdessä asuessaan vastaajan maksavan yhtiövastikkeen eikä hänellä tämän vuoksi ole velvollisuutta maksaa sitä. Käräjäoikeus katsoo, että tällainen sopiminen on koskenut korkeintaan yhdessä asumisen aikaa eikä kantajalla ole ollut eron jälkeen oikeutta asua ilman korvausta asunnossa. Maksuluettelon perusteella yhtiövastike onollut kuukaudessa 265,60 euroa. Siksi vastaajalla on tämän mukainen saatava 796,80 euroa (3×265,60 euroa) kantajalta,joka on vähennettävä vastaajan suorituksesta. Näin ollen maksuvelvollisuus on 3.703,20 euroa.

Kulut: Kantaja on voittanut asian suurelta osalta ja hänellä on oikeus saada korvaus kuluistaan. Käräjäoikeus hyväksyykulujen määrän.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeus velvoittaa E LLLn suorittamaan N IIIlle 3.703,20 euroa korkoineen 31.3.2011 lukien. Lisäksi LLL  on suoritettava perimiskuluja 68 euroa korkoineen 31.10.2011 lukien ja oikeudenkäyntikulut 248 korkoineen 9.3.2012 lukien.

Viivästyneille määrille on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista vuotuista korkoa. Sen määrä on tällä hetkellä 8 prosenttia.